תנאי השימוש באתר זה ובמידע הכלול בו
 
 • מנהלי ו/או בעלי האתר (להלן: "החברה" ), מתירים את השימוש באתר זה (להלן: "אתר" או "האתר" ) כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו (להלן: "תקנון").   
 • תקנון זה, מסדיר את היחסים בין החברה, המפעילה את האתר לבין כל אדם המשתמש במידע שהיה מצוי ו/או מצוי ו/או יהיה מצוי באתר ו/או בשירותי האתר הקיימים ו/או כפי שיהיו קיימים מעת לעת באתר ו/או באמצעותו, כולם או מקצתם.
   
 • האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא כמובן מיועד גם לנשים. האמור בתקנון זה יחול בלשון יחיד ובלשון רבים, לפי המקרה ובשינויים המחויבים.האמור בתקנון בלשון יחיד, יחול בלשון רבים ולהפך, לפי הקשר והדבק הדברים.
   
 • בתקנון זה "תכנים", משמעותם מידע, נתונים, כתבות, סקירות, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, אשר יועמדו לרשות הגולשים (להלן: "משתמש" ) באתר ובמכשירי הקצה השונים בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, בין אם הוא בבעלות החברה ובין אם הוא בבעלות צד ג', המאפשר לחברה זכות שימוש בו.
   
 • החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על שיקולים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו ו/או בקשר עם השימוש באתר. השימוש באתר ו/או בכל מידע המופיע באתר הוא מידע כללי בלבד והשימוש בו ו/או הסתמכות עליו בקשר עם ביצוע כל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל, הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני במידע המצוי באתר, כולו או מקצתו, עיצוב האתר, כל תוכנה, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר - הינו של החברה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינה של החברה בלבד - או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם של מפרסמים כאמור, בכתב ומראש.
   
 • פרטי זיהוי משתמש לרבות סיסמא ושם משתמש (להלן: "פרטי משתמש" ), שתקבל באתר לצורכי רישום וקבלת גישה למידע אישי, הינם באחריות המשתמש בלבד. למען הסר ספק יובהר כי פרטי המשתמש הם אישיים ומספקים גישה למידע אישי המצוי באתר. אין להעביר את פרטי המשתמש לצד ג'. החברה לא תישא בכל אחריות כתוצאה מהעברת ו/או חשיפת פרטי משתמש לצד ג' ו/או כתוצאה מחשיפת המידע האישי שלא לעיני המשתמש בלבד, בין אם במעשה ובין אם במחדל, לרבות כתוצאה מחדירה למחשבי המשתמש שלא על ידי המשתמש.
   
 • המידע הכלול באתר לרבות עדכונים על מצב תיקו הפנסיוני של המשתמש (כולל פוליסות ביטוח, קופות גמל ומוצרים פיננסיים), הינו מידע המוגש, כשירות לנוחותך ובכל מקרה אינו בא במקום או להחליף מידע מוסמך מסוכן ביטוח מורשה ו/או כל גורם ו/או גוף ו/או רשות מוסמכת לפי המקרה. למען הסר ספק, מובהר כי המידע הכלול באתר, אינו בבחינת ייעוץ ו/או המלצה בכל צורה שהיא, לרכישת מוצר פיננסי ו/או ביטוחי ו/או פנסיוני כלשהוא, ואין לראות בו ככזה.
   
 • המידע ו/או כל תוכן ו/או השימוש באתר ו/או במידע ו/או בתכנים שבאתר, מובא (AS IS) והחברה אינה ולא תהיה אחראית במישרין ו/או בעקיפין לדיוקם ו/או עדכונם. אין ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תוכן המידע הכלול באתר, תכונות השימוש, המגבלות ו/או כל תכונה אחרת של האתר ו/או כל תוצאה ישירה ו/או עקיפה של השימוש באתר כולו או חלקו. השימוש, איפוא, במידע, בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר, הינו ויהיה על אחריותך הבלעדית והמלאה.
   
 • החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסגור את האתר ו/או לשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של המידע, השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.
   
 • החברה אינה מתחייבת שהמידע ו/או זמינות המידע ו/או השירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
   
 • בכל מקרה של סתירה בין המידע המופיע באתר ו/או המידע שתקבל במהלך השימוש באתר, לבין המידע המצוי במשרדי החברה ו/או בכל תוכנית ביטוח ו/או פנסיה ו/או גמל ו/או מוצר פיננסי ו/או תקנון קופת גמל ו/או תקנון חברה מנהלת קופות גמל ו/או קרן פנסיה ו/או תקנון חברה מנהלת קרנות פנסיה ו/או בכל חוזה ביטוח ו/או טפסים ו/או רשימות בקשר עם האמור לעיל (להלן: "מסמכים" ), יהיה המידע המצוי במסמכים - המידע המחייב את החברה ואת המשתמש. המידע המצוי במסמכים יגבר על כל מידע אחר לכל דבר ועניין לרבות ומבלי לגרוע מכל עניין אחר, לצרכים ראייתיים ולצורכי פרשנות.
   
 • בכפוף לאמור בסעיף 13 להלן, ובכפוף להוראות כל דין, החברה תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר החברה. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
   
 • החברה רשאית להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה ללקוחותיה, וכן ליצירת קשר עמך לצורך הצעת מוצרים המשווקים באמצעות ו/או על ידי החברה ו/או גורמים עמם החברה קשורה והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות. משתמש שאינו חפץ בהעברת פרטיו האישיים כאמור בסעיף זה, יפנה אל החברה באמצעות דרכי הקשר המופיעות באתר.
   
 • המשתמש מצהיר ומסכים, כי כל עוד לא הודיע המשתמש אחרת לחברה, ישמשו הנתונים האישיים את החברה, בין היתר, גם לצורכי דיוור ישיר לכתובת מגוריו ו/או לכתובתו האלקטרוניות ו/או באמצעות כל דרך התקשרות אחרת שנמסרה על ידי המשתמש, בהתאם להוראות סעיף 17 לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.
   
 • אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, עקב הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות, ישירה ו/או עקיפה, בקשר לכך.
   
 • מבלי לגרוע באמור לעיל החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים. החברה רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר החברה אם לא תעמוד במי מתנאי הסכם זה.
   
 • השימוש באתר נעשה על פי שיקול דעתך המשתמש ובאחריותך הבלעדית. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ממפעילת האתר שעשויה לנבוע ו/או הנובעת כתוצאה מהשימוש באתר. המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט וכל זאת מייד עם דרישה ראשונה - עקב הפרת כל הוראה מהוראותיו של תקנון זה. הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי באתר ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן.
   
 • האתר ו/או התכנים המופיעים בו נועדו לשימושו האישי של המשתמש. אין לעשות באתר ו/או בתכנים המופיעים בו כל שימוש אחר, שאיננו שימוש פרטי, ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב.
   
 • החברה רשאית לשנות את תנאי תקנון זה מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וזאת מבלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש ו/או מי מטעמו. החברה תפרסם את התנאים החדשים כפי שתמצא לנכון ותחילת תוקפם יהיה החל ממועד פרסומם באתר.
   
 • על הסכם ותקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.